Xử lý lỗi "Commerce Price requires the commerceguys/intl library."

Khi gặp lỗi này bạn cài đặt module: lugwig 

composer require drupal/lugwig

Sau đó vào configure: 

Sẽ hiển thị đường dẫn và thư viện download intl về. 

Chúc bạn thành công.