Về đầu dòng hoặc cuối dùng trong sublime text

 Them hai dòng này vào keymap

{ "keys": ["ctrl+alt+left"], "command": "move_to", "args": {"to": "bol", "extend": false} },

 { "keys": ["ctrl+alt+right"], "command": "move_to", "args": {"to": "eol", "extend": false} }