Thiết lập phiên bản php mặc định trên Ubuntu

update-alternatives --config  php