Thêm css, js file cho module

Theo ví dụ bên dưới

$block['content']['#attached']['css'][] = drupal_get_path('module',
'single_blog') . '/single-blog.css';

Trong đó single_blog là module single blog.