Tắt thông báo update version sublime text

Vào

Preferences -> Settings-User

Thêm dòng này vào

"update_check": false,