So sánh việc cài đặt và chạy theme omega 4 trên window 7 và Ubuntu

Thông qua việc sử dung ubuntu để cài đặt chạy theme omega 4. 

- Việc cài đặt trên window lâu hơn.

- Tốc độ trên window 7 chạy chậm hơn.

- Máy tính load rất cao.