Sự khác nhau giữa một Dockerfile, Docker image và Docker container

Dockerfile là một file bạn tạo ra để xây dựng một Docker image.

  • Docker image có thể được tạo bằng 2 bước
    • Đầu tiên là tạo lời gọi một Dockerfile
    • Thứ hai là chay một vài câu lệnh để sử dụng Dockerfile
  • Docker image là một file, từ thời điểm gọi ‘built’

Dockerfile là một file text đọc từ trên xuống dưới. Nó chứa một loạt các hướng dẫn thông báo cho Docker image của Docker sẽ được xây dựng như thế nào.

Nếu bạn xây dựng nó, chúng sẽ chạy

Hành động chạy Docker image là tạo một Docker container, nghĩa là nó.

Đây là một điều dễ dàng để liên quan đến nếu bạn là một nhà phát triển phần mềm:

Trong thế giới OOP (Object Oriented Programming), bạn thường làm việc với classes. Bạn có thể nghĩ Docker image giống một class, Docker container giống một nơi chứa class.