Note1

Đôi khi bạn nhắm bắt lại những hình ảnh nổi lên chạy qua làm ta cười thầm, nhưng cũng có những hình ảnh làm ta nổi da gà tại sau lúc đó ta lại làm như vây. 

Rồi những hình ảnh đẹp đẽ những hình ảnh về ký tức đau buồn.... Đầu bạn xử lý vẫn đề bằng nhìn vào các hình ảnh chứ không phải bàng các con tchuwx đọc vào đầu. 
Khi bạn học chữ chỉ là phương tiên đề đưa các kiến thức vào đầu. Mình nghĩ có một cách khác tđể học và tư duy tốt hơn là tác ra các hình ảnh dễ hiều dễ nhớ bởi theo suy luận của mình thifh chúng ta xử lý các tình huống và các vẫn đề thông qua các hình ảnh đước đưa vào não đẩu ta sử lý các hình ảnh chứ không phải là các con chữ. 

Thử tình hiểu các phân tích hình ảnh của bộ não từ ảnh mắt đến xử lý thông tin. 

Một bài toán được đưa ra là từ hình ảnh mắt đưa vào có thể tính toán được khoảng cách trọng lượng của và so với vấn thể đó. 

Đúng là chúng ta chưa vận dụng hết được bộ nbnaox của mình nên đang tìm cách mở rộngnó ra và tìm cách áp dụng nó.