Những thay đổi trong Drupal 8 mong các bạn tranh luận

  • Changes to fields

  • New HTML 5 elements

  • Improved content editing

  • Display & form mode changes

  • Better mobile support

  • Views in core

  • Configuration management

 

--------------------------------------------------------------------------

Fields thay đổi

Những thành phần HTML 5 mới

Cái tiến edit nội dung

Mẫu Display & form thay đổi

Hỗ trợ Mobile tốt hơn

Views trong core

Cấu hình quản trị