Ngoại ngữ và IT

Đối với ai không biết nhưng đối với mình học lập trình hay nói về công nghệ thông tin nói chung thực sự khó, khó hơn ngoại ngữ và ngoại ngữ chỉ là điều kiện cần cho IT.

Khó hơn học một ngoại ngữ mới. 

- Với ngoại ngữ mới bạn chỉ cần học từ, ngữ pháp có giới hạn và khả năng nói là bạn có thế hoàn thành ngôn ngữ đó. Nhưng với lập trình viên cũng là những ngôn ngũ khác nhau cú pháp và thuật toán nhiều hơn tư duy để chương trình chạy không giới hạn mặc dù về thuật toán cũng là chung nhưng cách xử lý của các ngôn ngữ khác nhau, mỗi ngôn ngữ hộ trợ tối ưu một mạng mà bạn quan tâm như: nhúng, hệ thống, network, web. Không chỉ cần phải thuộc được các hàm, thủ tục mà bạn cần phải hiểu được các nguyên lý để chạy cái ý tưởng của bạn. 

Ví dụ: Bạn muốn làm web bạn phải học được những cái như là: database (cài đặt, truy vấn, tối ưu, kết nối (t-sql, sql, mysql, oracle, postress, nosql, db2....) -> Ngôn ngữ lập trình web (asp, php, python, ...)  hiểu được các giao thức xử lý kết nối, truy vấn, các lỗi trả về, bẫy lỗi xảy ra, giao diện. Nếu bạn làm trên CMS thì custom, contri, api, hiểu về cách xử lý của cms đó ngoài ra phải biết về các JS làm cho nó đẹp, tiện ích, responsible....

        Bạn muốn làm về hệ thống: Cài đặt cấu hình bạn phải biết về các hãng mỗi hãng có OS riêng (Winserver, Linux, về network IOS Cisco...) các giao thức mạng, bảo mật. Để tiện cho công việc bạn cần lập trình để xử lý các công việc như backup, thông báo về cả mạng và hệ thống của riêng bạn.