Mình thích chạy notepad++ sửa file từ powershell bằng cách này.

Vào powershell bạn tạo một alias đường dẫn tới notepad++ thế là xong: 

set-alias edit “C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe”

hoặc 

set-alias edit “C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe”

khi bạn muốn sửa file nào đó chỉ cần. 

edit file.txt

Áp dụng với phần mềm tương tự nếu thấy thú vị.