Lưu ý khu upgrade drupal 8

Lưu ý khi upgrade drupal 8: 

Bạn không chỉ cập nhật folder ./core 

Mà bạn phải cập nhật cả folder ./vendor

Kinh nghiệm sau 2 ngày tìm lỗi do mới bắt đầu tìm hiểu drupal 8

Tiện nhét luôn php -r "$date = new DateTime('2040-02-01'); echo gettype($date->getTimestamp());" về việc khắc phụ lỗi 32 bit của xampp khi update drupal