Hiển thị những ổ định dạng ntfs trong ubuntu 18.04

Bình thưởng mình nghĩ sử dụng lệnh df -h sẽ hiển thị toàn bộ các ở định dạng các ổ nhưng khi sử dụng thì không ra. 

Ubuntu 18.04 định nghĩa nó theo dạng /media/[ổ ntfs] mà không phải /mnt/[ổ ntfs]

Vậy để giải quyển được thắc mắc này đó là mình nhờ lệnh: 

lsblk nằm trong utility view ls 

Mình giới thiệu một số lệnh đó là: 

lshw: thông tin vệ phẩn cứng 

lscpu: thông tin về cpu máy.

lsblk: thông tin ổ cứng như trên.

lsusb: như tên của nó.

lspci: có thể bao gồn usb, card hình, card mạng. 

lsscsi: như tên của nó.