Cài đặt xdebug trên ubuntu 14.04

Khi bạn đã cài PHP, Apache, MySql: 

Gõ: sudo apt-get install php5-xdebug

Sau khi hoàn thành thì thêm mấy dòng bên dưới vào file php.ini.

zend_extension="/usr/lib/php5/20121212/xdebug.so"
xdebug.remote_enable=1
xdebug.remote_handler=dbgp 
xdebug.remote_mode=req
xdebug.remote_host=127.0.0.1 
xdebug.remote_port=9000
xdebug.max_nesting_level=300

Tiếp tục restart apache2: sudo service apache2 restart

Vậy là đã hoàn thành.