Cài đặt ubuntu 20.04 để chạy drupal 8

Việc cài đặt đã quen nên chỉ lưu ý nhu cầu của mỗi người về dung lượng ổ cứng và chia ổ sao cho hợp lý. 

Sau khi cài đặt xong chay update và upgrade toàn bộ một lần. 

Tiếp tục cài đặt php: bản 20.04 mặc định cho bạn là bản php7.4 (bản thấp hơn bạn phải chọn version để cài)  nên bạn chỉ việc thực hiện câu lệnh: 

sudo apt install php php-cli php-fpm php-json php-common php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath

Có điều bất ngờ sau khi cài php mình định cài apache thì ubuntu 20.04 đã cài sẵn cho bạn thậm chí mở port cho bạn luôn. (Để ssh thì bạn vẫn phải cài openshh và  mở port nhé).

Tiếp tục cài mysql-server: sudo apt install mysql-server. (ở đây mặc định bản 8.0)

Vấn là những câu lệnh như: sudo systemctl status mysql  -- để xem trạng thái đã cài và chạy ok chưa. 

                                              sudo mysql_secure_installation (và bạn thay đổi pass và trả lời một số mặc định theo yêu cầu cài đăt) kết thúc thử sudo mysql xem.                     

<-- Mình tiếp tục trải nghiệm tiếp. -->