Cài đặt thư viện stardict

Sau khi cài trên thư viện ubuntu center. 

Copy thư viện từ điển vào thư mục: /usr/share/stardict/dic

Khởi động lại chương trình -> ok